06-83432165
jonggelrezoelen@gmail.com

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Offertes

Artikel 3: Overeenkomst, prijs & betaling

Artikel 4: Levering en levertijden

Artikel 5: Eigendomsovergang

Artikel 6: Garantie en reclamering

Artikel 7: Privacy

Artikel 8: Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Artikel 9: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Jong Gelre Zoelen (jonggelrezoelen.nl) verder genoemd als JGZ. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten die worden door JGZ worden geleverd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door JGZ vermeld. Algemene voorwaarden van de (potentiële) koper worden door JGZ uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.

 

Door het plaatsen van een order gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud daarvan.

 

Naam: Jong Gelre Zoelen (jonggelrezoelen.nl)

KVK: 40157068                                             

Telefoonnummer: +31 618770263

E-mailadres: jonggelrezoelen@gmail.com

 

Artikel 2: Offertes

Een schriftelijke offerte van JGZ is geldig gedurende de termijn die gesteld wordt op de offerte. In beginsel zijn alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves van JGZ geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen of nadelige inkoopprijzen.

 

Artikel 3: Overeenkomst, prijs & betaling

De overeenkomst komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling via de website of door een aanvaarding van offerte. Mits de op de meest recente prijslijst genoemde voorwaarden in acht zijn genomen. JGZ is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tevens is zij gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen.

 

JGZ behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:

  • De door u ingevulde informatie is niet correct of volledig en indien JGZ twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
  • U heeft een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen;
  • U hebt de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en/of u hebt een eerdere bestelling niet opgehaald;
  • Het door u aangegeven afleveradres is in een land waar JGZ geen leveringen doet.
  • JGZ zal u zo spoedig mogelijk informeren als uw bestelling niet wordt geaccepteerd.

Onder prijs wordt verstaan de verkoopprijs, exclusief B.T.W. en zonder vracht, verzekering en opslag, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld. De in offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende fabrieksprijzen, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren.

Indien zich na uitbrengen offerte een wijziging in een of meerdere factoren voordoet heeft JGZ het recht, ook als de koopovereenkomst inmiddels tot stand gekomen is, de prijzen op billijke wijzen aan de gewijzigde factoren aan te passen. 

 

Om uw bestelling te betalen, kunt u kiezen uit een van de door JGZ aangeboden betalingsmogelijkheden of rechtstreeks overboeken. Alle betalingen dienen te geschieden voordat een bestelling in behandeling wordt genomen. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaats heeft gevonden, is de koper direct en van rechtswege in verzuim. Bij overschrijding van iedere betalingstermijn is de koper tevens een vergoeding verschuldigd van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, per maand over de hoofdsom. Gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (geheel) betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper, met een minimum van € 250 per geval. Bij liquidatie, faillissement en surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

JGZ kan niet worden gehouden aan een aanbieding op haar website als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met JGZ als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

 

Artikel 4: Levering en levertijden
JGZ zullen er alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en af ​​te leveren, maar probeert dit ieder geval binnen 30 dagen na de aankoopdatum. De leveringsdatum wordt gecommuniceerd via email. De bestelling kan worden bezorgd op het afleveradres zoals overeengekomen is. JGZ zal zich inspannen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat te leveren.

 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen op de conditie niet-vrachtvrij. De bezorgkosten worden op de website vermeld of overeengekomen na offerte. Aan aflevering van orders behoudt JGZ zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

 

  • De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het magazijn hebben verlaten, dan wel indien de goederen rechtstreeks vanuit de fabriek of magazijn van een derde worden afgeleverd.

Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht aan koper. Indien de producten qua hoeveelheid , kleur, afmeting, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. in ondergeschikte mate afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan worden deze geacht te voldoen aan de overeenkomst. Onder ondergeschikt wordt een afwijking verondersteld tot maximaal 5 % van hetgeen is aangeboden. Indien de afwijking groter is dan 5 %, dan is JGZ gemachtigd de goederen om te ruilen of naar rato te crediteren. Iedere deellevering van een grotere opdracht kan de koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Eigendomsovergang

JGZ behoudt het eigendom van alle geleverde zaken, totdat de koopprijs geheel is voldaan. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Koper machtigt ons nu reeds om terreinen of percelen te betreden, waar de zaken zich bevinden, teneinde deze terug te kunnen nemen. , indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Bij het terugnemen van de goederen door Global Glass Products zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de op het terugnemen gevallen kosten.

 

Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden in eigendom tot zekerheid overdragen, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde als vermeld onder d. van dit artikel. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JGZ te bewaren. De koper is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, vliegtuig-, ontploffings-, en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Global Glass Products op eerste aanzegging ter inzage te geven.

Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Global Glass Products zulks wenst, aan haar worden gecedeerd tot meerdere zekerheid voor voldoening van haar vorderingen op de koper.

 

Artikel 6: Garantie en reclamering

Koper is verplicht om de producten direct na levering te controleren op eventuele gebreken. Reclames m.b.t. de geleverde producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan JGZ kenbaar gemaakt te worden. Na 8 dagen wordt de koper geacht akkoord te zijn met het geleverde. Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper echter niet op.

 

Alle op de website van JGZ, offertes en in ander reclamemateriaal opgenomen informatie met betrekking tot de gekochte goederen, hebben een informatief niet bindend karakter.

 

Reclamering ter zake van de opdruk/gepersonaliseerde goederen dient plaats te vinden voor ingebruikneming en binnen 8 dagen na aflevering van de goederen, bij overschrijding van termijn iedere mogelijke aanspraak tegen JGZ is vervallen. Voor schade die ontstaat ten gevolge van drukresultaten die afwijken van de verwachtingen van de koper, met uitzondering van wanprestatie(s) van JGZ, aanvaardt JGZ geen enkele vorm van aansprakelijkheid tot enige wijze van schadevergoeding hoe ook genaamd.

 

Artikel 7: Privacy

JGZ besteedt de nodige zorg aan uw gegevens. Op de website kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden, de tussen koper en JGZ gesloten overeenkomst(en) en u bent onderworpen aan de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

 

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarop gebruiker partij is. Dit geldt ook voor verbintenissen die (deels) in het buitenland plaatsvinden, of wanneer gebruiker in het buitenland woonachtig is. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voortschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Pas nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, zullen zij een beroep op de rechter doen.

 

Overmacht
Iedere verplichting ter nakoming van de overeenkomst van JGZ wordt opgeschort voor de duur dat nakoming niet (behoorlijk) mogelijk is, vanwege overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – doch niet uitsluitend verstaan : brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger) oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, (tijdelijk) ontbreken van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteits- en bedrijfsstoring, voor JGZ niet te voorziene stagnatie bij producenten, waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Indien de periode tot nakoming van de verplichtingen voor JGZ langer duurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van schadevergoeding.

 

JGZ zal er alles aan doen om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de reproductie op de website – op het moment dat het product wordt besteld dan horen wij dit graag en zullen naar oplossing zoeken.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
JGZ is niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van koper, t.g.v. vertraagde – of ondeugdelijke levering, of gebreken aan geleverde zaken, tenzij er van opzet of grove schuld sprake is. Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken op geleverde zaken. Indien JGZ haar verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, dan is de koper gemachtigd de overeenkomst te ontbinden voor het gebrekkige gedeelte, zonder aanspraak op vergoeding voor deze ontbinding. Ontbindingen dienen immer schriftelijk te worden aangemaand.

Artikel 9: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

JGZ kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht indien de gewijzigde versie op de website van JGZ is gepubliceerd. Wij verwachten dat u bij de aankoop van producten op de website de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt.

 

Laatst bijgewerkt: Januari 2021.